Mũi đột kim hoàn - Triệu Vũ

Dùng để thể hiện tên doanh nghiệp lên lòng nhẫn, giúp nhẫn biết sản phẩm chính chủ