Kìm kẹp chì số thứ tự - Triệu Vũ

Nghiên cứu và phát triển bởi Triệu Vũ, khắc phục tình trạng chỉ thể hiện được tên công ty như trước đây